×

REGULAMIN PROMOCJI "ŁAP CARBO-OKAZJĘ”

1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorem promocji „ŁAP CARBO-OKAZJĘ”, zwanej dalej Promocją, jest DORAN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 22  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: 0000549878, NIP: 5552108867.

1.2. Sklep Internetowy - sklep internetowy (platforma sprzedażowa) Organizatora dostępny pod adresem internetowym: https://swiatopalu.pl.

2. UCZESTNICY PROMOCJI

2.1. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba, która jest Klientem Sklepu Internetowego, posiada zarejestrowane konto i dokona zakupu dowolnego ekogroszku w ilości 2t na internetowej platformie sprzedażowej, pod adresem: https://swiatopalu.pl.

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM ŚWIATOPAŁU.PL

3.1. Uczestnik premiowany jest kuponem rabatowym, który może być wykorzystany wyłącznie na zakup 1l opakowań CarboSmaru.

3.2. Wysokość rabatów określa tabela poniżej:

# Ilość zakupionych ton ekogroszku Ilość Carbosmaru
1 2 tony 1 litr
2 4 tony 2 x 1 litr
3 6 ton 3 x 1 litr
4 8 ton 4 x 1 litr
5 10 ton 5 x 1 litr

3.3. Kupony rabatowe przyznawane są do każdego zamówienia na ekogroszek, którego ilość wynosi minimum 2 tony. Kupony rabatowe uzyskane przez uczestnika sumują się. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu podczas realizacji kuponu rabatowego.

3.4. Warunkiem otrzymania kuponu rabatowego jest:
a) posiadanie zarejestrowanego konta użytkownika w serwisie: swiatopalu.pl;

b) dokonanie zakupów za pośrednictwem swojego konta w serwisie;

c) zakończenie realizacji zamówienia przez  Uczestnika, tj. Otrzymanie towaru i pełna za nie zapłata.

3.5. Promocja w Sklepie Internetowym obowiązuje od dnia 12.10.2017 i może zostać wstrzymana przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje na stronie: https://swiatopalu.pl.

3.6. Uczestnicy promocji zostaną każdorazowo poinformowani drogą mailową o otrzymanym kuponie rabatowym. Wszystkie kody rabatowe widoczne są po zalogowaniu w sklepie internetowym w Panelu Klienta dostępnym po kliknięciu w przycisk „Moje Konto”, w zakładce „Moje kody rabatowe”.

3.7. Kupony rabatowe uzyskane przez Uczestnika sumują się. Każdy otrzymany rabat może być wykorzystany jako upust w kolejnym zamówieniu.

4. SPORY

4.1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem niniejszej Promocji należy przesłać na piśmie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.

4.2. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

4.3. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie listem poleconym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

4.4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.

4.5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg. obowiązujących przepisów prawa.

5. ZASADY ORAZ WARUNKI OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

5.1. Promocja trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Promocji.

5.2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania promocji lub listy produktów objętych promocją bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Udział Uczestnika w promocji jest dobrowolny i oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

6.2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://swiatopalu.pl