×

REGULAMIN PROMOCJI "POLECASZ ZYSKUJESZ”

1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorem promocji „Polecasz zyskujesz”, zwanej dalej Promocją, jest DORAN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 22  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: 0000549878, NIP: 5552108867.

1.2. Sklep Internetowy - sklep internetowy (platforma sprzedażowa) Organizatora dostępny pod adresem internetowym: https://swiatopalu.pl.

2. UCZESTNICY PROMOCJI

2.1. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba, która jest Klientem Sklepu Internetowego i która poleci oraz zarekomenduje dokonywanie zakupów na internetowej platformie sprzedażowej, pod adresem: https://swiatopalu.pl swoim znajomym, wysyłając do nich zaproszenia, za pomocą mechanizmu zainstalowanego w Panelu Klienta dostępnego po zalogowaniu się do swojego konta i kliknięciu w przycisk: „Moje Konto”, w zakładce: „Poleć Sklep”.

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM ŚWIATOPAŁU.PL

3.1. Uczestnik premiowany jest kuponem rabatowym, którego wartość uzależniona jest od wolumenu zakupów dokonywanych przy złożeniu pierwszego zamówienia, w sklepie internetowym swiatopalu.pl, przez Znajomych Uczestnika.

3.2. Wysokość rabatów określa tabela poniżej:

# Waga jednostkowa produktu Wartość rabatu
1 od 300 do 600 kg 10 zł/paletę
2 od 601 do 1100 kg 20 zł/paletę

3.3. Kupony rabatowe przyznawane są wyłącznie na podstawie pierwszego zamówienia złożonego w sklepie internetowym swiatopalu.pl, przez znajomych Uczestnika. Każde kolejne zamówienie złożone przez danego znajomego nie będzie skutkować przyznaniem kolejnych kodów zniżkowych.

3.4. W przypadku gdy, w pierwszym zamówieniu złożonym przez znajomego Uczestnika ilość zamówionych produktów będzie większa niż 1, to wartość kuponu rabatowego przyznanego Uczestnikowi opiewać będzie na ilość całkowitą zakupionych towarów przemnożoną odpowiednio zgodnie z tabelą określającą wysokość rabatów podaną w pkt 3.2.

3.5. Warunkiem otrzymania kuponu rabatowego jest zakończenie realizacji zamówienia przez danego znajomego Uczestnika, tj. Otrzymanie towaru i pełna za nie zapłata.

3.6. Promocja w Sklepie Internetowym obowiązuje od dnia 01.04.2017 i może zostać wstrzymana przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje na stronie: https://swiatopalu.pl i/lub https://swiatopalu.pl/polecasz-zyskujesz

3.7. Uczestnicy promocji zostaną każdorazowo poinformowani drogą mailową o otrzymanym kuponie rabatowym. Wartość środków zgromadzona w ramach programu jest także widoczna po zalogowaniu w sklepie internetowym w Panelu Klienta dostępnym po kliknięciu w przycisk „Moje Konto”, w zakładce „Poleć sklep”.

3.8. Kupony rabatowe uzyskane przez Uczestnika sumują się. Każdy otrzymany rabat może być wykorzystany jako upust w kolejnym zamówieniu.

4. SPORY

4.1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem niniejszej Promocji należy przesłać na piśmie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.

4.2. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

4.3. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie listem poleconym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

4.4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.

4.5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg. obowiązujących przepisów prawa.

5. ZASADY ORAZ WARUNKI OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

5.1. Promocja trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Promocji.

5.2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania promocji lub listy produktów objętych promocją bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Udział Uczestnika w promocji jest dobrowolny i oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

6.2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://swiatopalu.pl